Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Финансова подкрепа за МСП с цел насърчаване на устойчивия растеж в туризма

Като част от международните си инициативи, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ обявява Покана StarGrowth за малки и средни предприятия в селския и екотуризъм. 15 МСП от България ще получат финансова подкрепа до 7500 евро на МСП.

За да могат да кандидатстват за финансиране, предприятията трябва да са установени в държава - членка на ЕС, и да извършват дейност в България, Кипър, Гърция, Италия, Румъния или Словения. Те трябва да имат поне една приключена финансова година и да извършват дейност в "предимно селски региони" и "значително селски региони/междинни региони", съгласно типологията "Градски-селски региони" по NUTS 3. МСП трябва да имат икономическа дейност, свързана с туристическия сектор, в една или повече от следните три категории: Хотели и подобни места за настаняване; Ваканционни и други места за краткосрочно настаняване; Къмпинги, паркинги за превозни средства за отдих и паркинги за ремаркета.
В програмата "Star Growth" могат да участват както МСП в областта на туризма, които изостават по отношение на резултатите в областта на устойчивото развитие, дигитализацията и иновативните практики и решения, така и тези, които са по-напреднали, за да се улесни трансферът на знания и обменът на добри практики между тях и да се насърчи бизнес сътрудничеството. Тя има за цел да:
1. подкрепи МСП, като възприемат устойчиви и иновативни практики чрез дейности за техническа подкрепа и програми за изграждане на капацитет;
2. подкрепи МСП чрез процесите на подготовка и/или кандидатстване за сертифициране на устойчивост/екология, подготовка и/или генериране на проучвания за екологичния отпечатък на продукта (PEF) и проучвания за екологичния отпечатък на организацията (OEF), прилагане на мерки за подобрение, следващи препоръките от проучванията PEF/ OEF, iv) разработване на стратегически планове за устойчивост;
3. подпомогне МСП за дейности по обучение и изграждане на капацитет, за да се даде възможност на техния персонал да се насочи към иновации и устойчивост;
4. подпомогне МСП чрез повишаване на конкурентоспособността на МСП посредством насърчаване на иновациите в областта на устойчивия туризъм.

Финансовата подкрепа може да помогне предприятията да преодолеят финансовите бариери, които може да са възпрепятствали техния растеж и развитие, особено причинени от COVID-19. Кандидатствайки по поканата на STAR GROWTH, МСП имат възможност да получат финансиране за изпълнение на дейности, ориентирани към устойчивото развитие и/или дигитализацията. Инициативата е част от по-широките усилия на ЕС за подкрепа на МСП и насърчаване на иновациите и дигитализацията в региона.
За да кандидатстват за инициативата StarGrowth, МСП трябва да подадат своите предложения чрез специалния онлайн уебсайт: Call For Proposals - StarGrowth. Предложенията следва да включват подробно описание на дейностите, очакваните резултати/постижения, както и разбивка на еднократните суми и др. Освен това МСП следва да предоставят информация за правния си статут, обхвата на дейността/дейностите, финансовите резултати и др.
Заявления се приемат до 26 юли 2023 г., 17:00 ч. централноевропейско време.
Поканата за участие в инициативата StarGrowth е част от дейностите по проект Star Growth, "Устойчиви инструменти и дейности за растеж на МСП в областта на селския туризъм и екотуризма", SMP-COSME-2021-TOURSME, реф.номер 101085746, финансиран от Програма „Единен пазар“ на ЕС за периода 2021 – 2027 г. Стартирал през януари 2023 г., проектът има за цел да повиши устойчивия растеж на МСП, имащи дейност в секторите на селския туризъм и екотуризма в Гърция, Кипър, България, Словения, Румъния и Италия, като им предоставя техническа и финансова подкрепа, като същевременно повишава тяхната осведоменост, развитие и капацитет в областта на устойчивите иновации.
Тази статия е съфинансирана от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения, обаче, са само на автора(ите), а именно Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия (EISMEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.

Съобщи Агенция Форум България