Банер
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 152 жилищни сгради с 2 705 жилища в тях и с 377 727 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 52 административни сгради/офиси с 30 940 кв. м РЗП и на 1 108 други сгради с
609 019 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.1%, жилищата в тях - с 20.6% и застроената им площ - с 14.9%, а на административните сгради - с 7.1% и съответната им РЗП - с 11.9%. Същевременно обаче другите сгради са по-малко с 8.7%, но общата им застроена площ нараства с 3.2%.
В сравнение с четвърто тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 14.2%, а жилищата в тях - с 31.0%. Административните сгради намаляват със 17.5%, а другите видове сгради - с 3.0% .Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради - с 26.4% и на другите сгради - с 18.3%, докато при административните се наблюдава увеличение със 7.0% .
През четвърто тримесечие на 2010 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 154, Пловдив - 136, София -120, София (столица) - 115 и Варна - 108. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас -804, Пловдив - 330, Варна - 298 и София (столица) - 272 .
От началото на 2010 г. Националният статистически институт събира данни за започнатото строителство на нови сгради. През четвъртото тримесечие на 2010 г. е започнал строежът на 611 жилищни сгради с 2 286 жилища в тях и с 265 206 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси с 14 165 кв. м РЗП и на 472 други сгради с 219 148 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 19.3% по-малко и общата им застроена площ - с 1.7%, но жилищата в тях са с 1.2% повече. Регистриран е спад на започнатите административните сгради със 17.2% и на другите сгради - с 8.2%, като по-малка е и тяхната обща застроена площ, съответно с 21.9 и 16.0%.
Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 154 жилищни и 49 други сгради; Варна - 83 жилищни и 41 други сгради; Пловдив - 68 жилищни, 4 административни и 55 други сгради; София - 39 жилищни и 28 други сгради; София(столица) - 28 жилищни и 20 други сгради; Стара Загора - 28 жилищни и 21 други сгради .

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж осигурява информация за издадените от местните администрации разрешителни за строеж на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради сe посочват в съответствие с Класификацията на сградите и строителните съоръжения (КСC - 2001), публикувана в сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/Classifics/KCC2001.pdf), и се подразделят на:

• Жилищни - сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни - сгради за различни нежилищни нужди, които включват:
- административни - офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);
- други сгради - всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.).

Разгъната (обща) застроена площ на сградите е сумата от застроените площи на всички етажи по външни измерения.