Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Първите 14 е–услуги, които отговарят на законовите изисквания, са публикувани за обществено обсъждане

Първите 14 електронни услуги, одобрени от Съвета по вписвания към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков, са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/

  http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=562&id=4733 . След приключване на общественото обсъждане услугите ще бъдат вписани в регистрите.

Действащите към момента електронни услуги на централни и общински администрации все още не са съобразени със законодателсвото в областта на електронното управление. 14-те услуги са разработени за общинска администрация Габрово по проект, финансиран от Оперативна програма «Административен капацитет». Те са свързани с издаването на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, за раждане, граждански брак, родствени връзки, за семейно положение, за наследници. Това са едни от най-търсените услуги, свързани с данни от Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/.

Заявленията за услугите ще бъдат публикувани на сайта на МТИТС. Информацията може да бъде ползвана от институции или фирми, които в момента разработват административни електронни услуги. Така подготовката на много ведомства за включване към електронното управление ще бъде ускорена.