Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2011 г. са 303.8 хил., или със 7.5% повече в сравнение с януари 2010 година .Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на 2010 г.

е регистрирано към Русия - със 141.0%, Гърция - с 39.6%, Чехия - с 30.7%, Украйна - с 23.9%, Румъния - с 21.6%, Италия - с 18.1%, Испания - с 16.7%, Франция - с 12.6%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към: Швеция - с 26.8%, Великобритания - с 26.4%, Сърбия - с 25.6%, Турция - с 21.9%, и други.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 42.1%, следвани от пътуванията със служебна цел - 33.5%, гостуване - 22.3%, и други - 2.1%.

Посещенията на чужденци в България през януари 2011 г. са 324.3 хил. и нарастват с 6.4% спрямо същия месец на 2010 година .Увеличение е регистрирано при посещенията на чужденци в страната със служебна цел - с 15.6%. Нарастват и транзитните преминавания, както и посещенията с цел почивка и екскурзия - съответно с 11.2 и с 4.3%. Същевременно спад има при посещенията с други цели - с 1.6%, и с цел гостуване - с 10.3%.

Посещенията на граждани от страните - членки на Европейския съюз, намаляват общо с 2.2%, като най-голям е спадът при посещенията от Чехия и Испания - съответно с 43.1 и 22.6%. Увеличение е отчетено на посещенията от Франция - с 45.4%, Германия - с 44.9%, Швеция - с 32.9%, и други.
Увеличават се и посещенията от групата „Други европейски страни” - с 14.7%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 30.1%, Македония - с 29.9%, и Украйна - с 21.8%.
През януари 2011 г. най-голям относителен дял от общия брой посещения на чужденци в страната формират тези с цел почивка и екскурзия - 48.3%, следвани от транзитните преминавания - 23.0%, със служебна цел - 16.2%, по други причини - 9.2%, и с цел гостуване - 3.3%.
Методологични бележки
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.