Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Справка за извършените проверки на пътя от ИА „Автомобилна администрация” за периода 1 януари до 17 март 2011

За периода от 1 януари до 17 март 2011 г. контролните органи на ИА “Автомобилна администрация” при извършване на пътен контрол на територията на страната са проверили общо 57 425 ППС и 547 379 работни дни на водачи на пътя.

От проверените превозни средства 10 495 са автобуси, 11 804 са товарни автомобили, 11 084 са автомобили извършващи превоз за собствена сметка и 10 568 автомобила с чужда регистрация.

Основна цел при проверките на пътя е спазването на времето за управление, прекъсванията и почивките от страна на водачите, проверка на вредните емисии на автомобилите, натоварването на ос, както и наличието и редовността на превозните документи. Наблегнато е и на повишаване контрола по спазването на нормативните изисквания от страна на чуждестранните водачи, извършващи превоз на пътници и товари до и през територията на Република България и българските водачи, извършващи превози за собствена сметка.

За същия период са съставени 4 357 акта, издадени са 4 428 наказателни постановления, като сумата за получаване по издадените наказателни постановления възлиза на 2 212 230 лева.

За технически неизправности са съставени 574 акта и са приложени 166 принудителни административни мерки “временно спиране на МПС от движение до отстраняване на неизправността”.

За неспазване на времето за управление и почивка са съставени 355 акта и са приложени 111 принудителни административни мерки “временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до ползване на необходимата почивка”.

За надвишаване на допустимото натоварване са съставени 57 акта.

Проверка на леки таксиметрови автомобили

За периода от 23 февруари до 7 март 2011 г. във връзка с кампанията за проверка на превозите на пътници с леки таксиметрови автомобили в частта, касаеща използването на електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) и по-специално умишленото манипулиране на същите, контролните органи на ИА АА, съвместно с представители на ДАМТН и МВР (отдел “Икономическа полиция”) на териториите на градовете Благоевград, Бургас, Варна, Пловдив, София и Русе са проверили общо 567 таксиметрови автомобила, за различни нарушения са съставили 94 акта за установяване на административно нарушение (20 от тях за нарушения, свързани с използването на ЕТАФП и умишлено манипулиране на същите) и са приложили 11 принудителни административни мерки “временно спиране на МПС от движение”.

По темата на проверката – умишлено манипулиране на ЕТАФП в гр. Варна са констатирани три случая.

 Акция „Гума”

През месеците септември и октомври 2010 г. се проведе операция “Гума”.

За износени и разкъсани гуми са проверени общо 14 498 превозни средства. Съставени са 345 акта за установяване на административно нарушение на водачи и превозвачи. За използване на гуми с нарушена цялост (разкъсвания) са приложени 19 принудителни административни мерки “Временно спиране на ППС от движение, до отстраняване на неизправността”.

Санкции за нарушения при периодичните технически прегледи

С влизане в сила на промените в Закона за Движението по пътищата до момента, за констатирани груби нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи на техническата изправност на ППС са отнети 7 разрешения на предприятия.