Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт, предоставени и потвърдени от Евростат без резерви , през 2010 година сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 2 269.2 млн. лева или 3.2 % от БВП. Основната част от дефицита се формира от подсектор

„Централно управление” - в размер на 1 710.6 млн. лева - 2.4% от БВП. Следва подсектор „Социалноосигурителни фондове”– 806.8 млн.лева или 1.1% от БВП. Подсектор „Местно управление” отчита излишък от 248.3 млн.лева или 0.4% от БВП.
Дългът на Р България за 2010 година е в размер на 11 427.8 млн. лв. или 16.2 % от БВП.
Статистическата информация за дейността на сектор „Държавно управление”, включително за дълга, дефицита и излишъка се изготвя по хармонизирана методология на ЕС . В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка страна членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година. Източници за изготвяне на предварителната информация за дефицита/излишъка и дълга на сектор „Държавно управление” са: Отчета за изпълнението на консолидирания държавен бюджет на Р България за 2010 година и оценки за вземанията и задълженията на единиците, включени в сектор „Държавно управление” .