Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Райфайзенбанк финансира сезонни разходи на земеделски стопани

Райфайзенбанк предлага на земеделските стопани - бенефициенти на субсидии за единица обработваема площ, кредит овърдрафт за финансиране на сезонни разходи за покупка на семена, посадъчен материал, гориво, изкуствени торове и други оборотни разходи.

Кредитополучателите трябва да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и да са подали заявление за получаване на средства по схемата за единно подпомагане на площ.
Овърдрафтът е със срок до 12 месеца, предоставя се в лева или евро и е предназначен за авансово финансиране до превеждането на одобрената субсидия. Райфайзенбанк финансира до 90% от размера на субсидията, посочена в официален документ, издаден от Разплащателната агенция и се погасява изцяло при постъпване на субсидията по сметка на кредитополучателя в банката без такса за предсрочно погасяване. Банката също така предоставя възможност на земеделските стопани да кандидатстват и да усвоят част от средствата от овърдрафта преди получаване на удостоверение от Разплащателната агенция.
Лихвеният процент e плаващ и се определя на базата на 3-месечен СОФИБОР плюс надбавка за кредити в лева ( 7.25% годишно към 26 април 2011 г.) и 3-месечен ЮРИБОР плюс надбавка за кредити в евро (7.35% годишно към 26 април 2011 г.).
Земеделските стопани могат да се възползват и от новите, по-добри условия по “Агрокредит”, предназначен за покупка на нова и употребявана селскостопанска техника от официални вносители, дилъри и производители в страната. Максималната сума на кредита е 250 000 евро, срокът му е до 60 месеца при покупката на нова селскостопанска техника и до 48 месеца за употребявана техника, като за обезпечение служи закупената земеделска техника.