Банер
Съветът по вписвания одобри още 4 е-услуги

Съветът по вписвания към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения одобри още четири електронни услуги, които са напълно съобразени със законодателството в областта на електронното управление.

Така общият брой на е-услугите, които са готови за вписване в регистрите за оперативна съвместимост става 18. Както първите 14 услуги, новите също са разработени по проект на Областна администрация Плевен.

Четирите е-услуги са издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници, на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси; категоризация на места за настаняване, категоризация на заведения за хранене и развлечение.

Дванадесет областни и 74 общински администрации ще могат да използват одобрените услуги след като подготвят информационните си системи. Първите 14 услуги са свързани с издаването на удостоверения за постоянен и настоящ адрес, за раждане, граждански брак, родствени връзки, за семейно положение, за наследници.

В Съвета по вписвания към момента са подадени 236 заявления за одобряване на електронни услуги или елементи от тях.