Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2011 г. намаляват с 1.3 хил., или с 0.1% спрямо края на декември 2010 г., като достигат 2.15 милиона. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 3.9%, „Строителство” - с 3.7%, и „Преработваща промишленост” - с 2.6%. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2010 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в „Операции с недвижими имоти” - с 19.0%, и в „Селско, горско и рибно стопанство” - с 9.7%.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.8 и 18.2%.
В края на март 2011 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с
41 хил., или с 1.9% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост“ - с 19.4 хил., „Строителство“ - с 18.8 хил., и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 12.5 хиляди. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности „Строителство“ - с 12.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - със 7.0%, и „Държавно управление” - с 5.8%.
Средната месечна работна заплата за януари е 663 лв., за февруари - 633 лв., и за март
2011 г. - 689 лева.
През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. с 0.3% до 671 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата, са: „Професионални дейности и научни изследвания”- с 13.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 11.5%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 11.1%.
Най-значително намаление на средната работна заплата през първото тримесечие на
2011 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава в дейностите „Образование” - с 14.1%, и „Други дейности” - с 10.8%.
През първото тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.4% спрямо първото тримесечие на 2010 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” - с 20.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 20.3%, и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- със 17.5%.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първите три месеца на 2011 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 453 лева;
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 407 лева;
 „Финансови и застрахователни дейности” - 1 303 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Хотелиерство и ресторантьорство” - 432 лева;
 „Административни и спомагателни дейности” - 435 лева;
 „Селско, горско и рибно стопанство” - 483 лева.

Спрямо първото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през първите три месеца на 2011 г. в обществения сектор нараства с 1.8%, а в частния сектор - с 11.7%.
Методологични бележки
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет сайта на НСИ - „www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php