Банер
ПРЕВОЗЕНИ ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ И ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

1. Сухопътен транспорт

Товарен транспорт

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2011 г. при превозените товари по суша има ръст от 34.2% в сравнение със същия период на

предходната година. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози - съответно с 31.3 и 40.5%. При товарния автомобилен транспорт нарастването на превозените товари е с 2 948.6 хил. т и представлява 56.0% от общото увеличение.

Извършената работа, измерена в тонкилометри, е 6 053.2 млн. ткм, което е с 32.7% повече спрямо първото тримесечие на 2010 г. и се дължи основно на международните превози, които отбелязват ръст от 41.5%. Най-голямо е увеличението при товарния автомобилен транспорт - с 38.6%, а най-малко при железопътния - с 2.3%.
Пътнически транспорт
През първото тримесечие на 2011 г. превозените пътници са 126 975.5 хил., или със 7.8% по-малко спрямо първото тримесечие на 2010 година. При международните превози се наблюдава увеличение от 9.7%, но поради незначителния им относителен дял от общия брой превозени пътници - 0.2%, те не оказват съществено влияние върху общата тенденция. Пътниците, превозени от автобусния транспорт, намаляват с 10 714.3 хил., докато при железопътния транспорт намалението е със 76.3 хил. пътници.
Извършената работа през първото тримесечие на 2011 г. е 2 793.3 млн. пкм и в сравнение със съответното тримесечие на 2010 г. отбелязва спад с 4.4%. Намаление се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози. При международните превози независимо от увеличението на превозените пътници поради по-малкото средно превозно разстояние (от 985 км през първите три месеца на 2010 г. на 866 км през първото тримесечие на тази година) извършената работа намалява с 3.5%.
2. Воден транспорт

Товарен транспорт

Количеството на превозените товари от водния транспорт през първото тримесечие на 2011 г. е с 10.3% по-малко спрямо същото тримесечие на 2010 г., което се дължи на по-малкото превозени товари от морския транспорт. Увеличението с 1.7% на количеството превозени товари от речния транспорт не може да компенсира спада от 17.2% при морския транспорт.
Извършената работа, измерена в тонкилометри, е 5 390.6 млн. ткм и в сравнение със съответния период на 2010 г. е регистриран ръст от 2.0%, което се дължи на увеличеното средно превозно разстояние както при морския, така и при речния транспорт.


Пътнически транспорт

Броят на превозените пътници от водния транспорт през първото тримесечие на 2011 г. се увеличава спрямо първото тримесечие на 2010 г. с 12.5%, което изцяло се дължи на по-големия брой пътници, превозени от речния транспорт.
При извършената работа, измерена в пътниккилометри, е регистрирано намаление с 200 хил. пкм в сравнение със съответния период на предходната година в резултат на намаленото средно превозно разстояние.

3. Градски електротранспорт
През първото тримесечие на тази година предприятията, извършващи превоз на пътници с електротранспорт, са превозили 72 526 хил. пътници. Спрямо съответното тримесечие на 2010 г. намалението на превозените пътници е с 5.3% и се наблюдава при всички видове електро-транспорт, като най-голямо е намалението при тролейбусния транспорт - с 2 713 хил. пътници, или 9.3%.
В резултат на по-малкото превозени пътници извършената работа в пътниккилометри също намалява с 6.5% спрямо съответния период на 2010 г., като от общото намаление с 23 хил. пкм основният спад е отново при тролейбусния транспорт - 14.7 хил. пътниккилометра.

Методологични бележки

Сухопътният товарен транспорт включва превоза на товари с превозни средства на железопътния и автомобилния транспорт с българска регистрация, както и преноса на продукти по тръбопроводната мрежа в страната.
Сухопътният пътнически транспорт включва превоза на пътници с превозни средства на железопътния и автобусния транспорт с българска регистрация.

Водният транспорт включва превоза на пътници и товари и извършената работа с морски и речни плавателни съдове с българска регистрация.

Градският електротранспорт включва превозените пътници и извършената работа от тролейбусния транспорт в страната, трамвайния транспорт и метрото в гр. София.

Превозени товари (тонове) - измерва общото количество превозени товари срещу заплащане между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване).

Извършена работа при товарните превози (тонкилометри) - съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър.

Превозени пътници (брой) - включва общо превозените пътници със съответния вид транспорт с платени билети между два пункта (място на качване и място на слизане).

Извършена работа при пътническите превози (пътниккилометри) - съответства на превозването на един пътник на разстояние един километър.