Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ , , , ЮНИ 2011 ГОДИНА

През юни 2011 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.4 пункта в сравнение с нивото си от предходния месец „като анкетата отчита известно подобрение на стопанската конюнктура единствено в сектора на услугите.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се понижава с половин пункт спрямо май .Това се дължи на влошаването на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца .тъй като по отношение на настоящото състояние се запазва тенденцията на подобрение на оценките .Последната анкета регистрира увеличение на дейността .но все още без намерения за допълнително наемане на персонал.
През юни несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната са основните фактори, затрудняващи дейността в промишлеността, като несигурната икономическа среда е все още над обичайната си средна стойност за последните десет години (с 19.2 пункта)
.
Нагласите от май за известно покачване на продажните цени в отрасъла през следващите месеци се запазват и през юни .
Строителство. Съставният показател „бизнес климат в строителството” през юни запазва равнището си от предходния месец .Данните от последните анкети показват, че има тенденция свиването на дейността да спре .като същевременно и в очакванията за следващите три месеца се отчита известен оптимизъм. Анкетата регистрира и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията .
Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като през последния месец засилват негативното си влияние и остават на нива над дългосрочните си средни за последните десет години .
По отношение на продажните цени в строителството няма очаквания за повишение през следващите три месеца.
Търговия на дребно. През юни съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията .Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията на търговците са резервирани .Не се предвижда и увеличение на персонала.
Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора, и макар през юни негативното му влияние в сравнение с предходния месец да намалява, равнището му остава значително над обичайното за последните десет години (с 29.8 пункта). Същевременно се увеличава отрицателното влияние на фактора „търсене” (с 6.5 пункта) .
По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца .
Услуги . Единствено в сектора на услугите през юни бизнес анкетите на НСИ отчитат увеличение на съставния показател „бизнес климат” (с 0.9 пункта) .Подобряват се оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията, но очакванията за следващите шест месеца са по-резервирани. Известно влошаване има и в прогнозите за търсенето на услуги през следващите три месеца .(По мнение на предприемачите през последните три месеца заетите в сектора са намалели, а прогнозите за персонала за следващите три месеца са в същата посока
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, като отрицателното влияние и на двата фактора се засилва през последния месец и е все още над обичайното за последните десет години .
По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.