Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА И 2011 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2011 година БВП възлиза на 19 465.4 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 952.5 млн. евро, като на човек се падат 1 349 евро. Сезонно изгладените данни на БВП показват растеж от 0.3% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо

третото тримесечие и растеж от 1.6% през четвъртото тримесечие спрямо същото тримесечие на предходната година.
През 2011 г. БВП възлиза на 75 265.3 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 38 482.6 млн евро, като на човек се падат 5 168.7 евро. БВП за 2011 г. нараства в реално изражение с 1.7% спрямо 2010 година.
БВП в стойностен обем, текущи цени

Четвърто тримесечие на 2011 година
По предварителни данни, произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2011 година възлиза на 19 465.4 млн. лева по текущи цени . На човек от населението се падат 2 638.5 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.4515 лв. за щатски долар БВП възлиза на 13 410 млн. долара и съответно 1 817.8 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9 952.5 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 349 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2011 г. възлиза на 16 616.7 млн. лв. по текущи цени.
Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.3 процентни пункта през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 26.7%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 69.6 %, което е с 0.2 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.1 процентни пункта и достига до 3.7 % през четвъртото тримесечие на 2011 година.
Населението през четвъртото тримесечие на 2011 година се изразходва 73.1% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал ) формират 23.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

2011 година
За 2011 г. БВП (табл. 2) достига номинален стойностен обем от 75 265.3 млн. лева. Преизчислен в щатски долари БВП при средно годишен валутен курс от 1.4065 лв. за щатски долар, възлиза на 53 513.9 млн. долара. На човек от населението се падат 10 109 лева от обема на показателя, или 7 187.6 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 38 482.6 млн., като на човек от населението се падат 5 168.7 евро.
Брутната добавена стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза на 64 830.5 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 1.8% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2010 година.
Индустриалният сектор създава 31.2% от добавената стойност на икономиката, което е с 1.7 процентни пункта повече в сравнение с 2010 година.
Секторът на услугите създава 63.2% от общата добавена стойност, а аграрният сектор достига 5.6% от добавената стойност.
От категориите на крайно използвания БВП инвестициите в основен капитал достигат относителен дял от 20.9% в общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението формира 68.6% от БВП.

Темп на прираст на БВП, общо и по компоненти
Тримесечни изменения

През четвъртото тримесечие на 2011г. спрямо третото тримесечие БВП нараства с 0.3%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.2%.
Според предварителните данни крайното потребление бележи ръст от 0.2% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо третото тримесечие на 2011г. Брутообразуването на основен капитал отбелязва спад с 0.1% за същия период. През четвъртото тримесечие износът и вносът на стоки и услуги нарастват съответно с 2.5% и 1.5% спрямо предходното тримесечие.
Годишни изменения
БВП нараства с 1.6% през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година.
През четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 1.2%, като динамиката й се определя основно от регистрираните ръстове в: професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - с 14.2%; създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 6.8%; и индустрията - с 6.1%. Отчита се намаление през разглеждания период в строителство - с 8.5%;, култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби - с 5.4%, и услуги в областта на търговията - с 2.8%.
По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж от 12.6% има износът на стоки и услуги. Брутокапиталообразуването в основен капитал бележи спад с 9.7%.

2011 година
БВП за 2011 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 1.7% спрямо 2010 година. Брутната добавена стойност реално се увеличава с 1.8%.

Методологични бележки

Тримесечното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на „Европейската система на национални сметки, 1995” (ЕСНС ’95) - издание на Евростат, приети с Регламент 2223/96 на ЕК.
Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в интернет страницата на НСИ .
Резултатите от изследването са предварителни. Те се основават на наличната месечна и тримесечна статистическа и административна информация и се актуализират ежегодно (в срок до15 месеца след края на отчетната година) с данни от годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана административна информация.
Изчисленията се основават на прилаганите два независими подхода за оценка: производствен метод и метод на крайното използване. За официална е приета оценката на БВП по производствения метод. Различията в оценките на показателя по двата метода се посочват, като небалансирана сума от страна на крайно използвания БВП.
Съобщи за „ България без граници „ Национален статистически институт
Публикува Виктория Милчева