Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
По предварителни данни на НСИ през 2011 г. броят на

водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица е 12 223. От тях 2 556 деца са малолетни, на възраст 8 - 13 навършени години, или 20.9%. Непълнолетни, на възраст 14 - 17 навършени години, са 9 667 деца (79.1%). Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. През 2011 г. те са 9 664, или 79.1% от общия брой на децата. Момичетата са 2 559, или 20.9%.
Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи деца през 2011 г. е 1 894 на 100 хил. души от населението на възраст 8 - 17 години.
Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС за първи път през 2011 г., е 3 968 деца, или 615 на 100 хил. души от съответното население.
Сред водените на отчет в ДПС през 2011 година:
В неблагоприятна среда (конфликтна семейна, криминогенна семейна и криминогенна приятелска среда) са живели 3 988 (32.6%) малолетни и непълнолетни.
От социално слаби семейства произхождат 2 102 малолетни и непълнолетни деца (17.2%).
В семейства на разведени или фактически разделени родители са живели 1 880 деца (15.4%).
Не учат и не работят 1 506 малолетни и непълнолетни деца, или 12.3%.

Противообществени прояви
Децата, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2011 г., са 8 123. Две трети от тях са момчета - 5 482 деца, или 67.5%.
В структурата на наблюдаваните противообществени прояви най-голям е делът на децата, преминали през ДПС, за „бягство от училище“ - 1 766 деца, или 21.7%. Следва „бягство от дома“ - 1 665 деца, или 20.5%. Най-нисък е делът на лицата, преминали през ДПС за „просия“ - 219, или 2.7%, и „проституиране и хомосексуални услуги“ - 136, или 1.7%.
Извършени престъпления
През 2011 г. броят на малолетните и непълнолетните деца, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, е 6 573.
Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 4 155 лица, или 63.2% от всички деца, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Броят на децата, регистрирани за хулиганство (вкл. футболно), е 355, или 5.4% от децата, извършители на престъпления. За нанесени телесни повреди на отчет в ДПС през 2011 г. са водени 338 деца, или 5.1%. Децата, извършители на престъпления, свързани с наркотици, са 243, или 3.7%.

Безнадзорност сред малолетните и непълнолетните

През 2011 г. броят на безнадзорните лица на възраст 8 - 17 навършени години, установени от ДПС, е 193. Безнадзорните лица на възраст 8 - 13 години са 83, или 43.0% от всички безнадзорни малолетни и непълнолетни. Момчетата са 109, а момичетата - 84.

 

 

 

Малтретиране на малолетните и непълнолетните
Малтретираните малолетни и непълнолетни, водени на отчет и преминали през ДПС през 2011 г., са 591. Броят на малтретираните лица на възраст 8 - 13 години е 289 (48.9%), а на възраст 14 - 17 години - 302, или 51.1%.
В 30.5% от случаите малолетните и непълнолетните са били малтретирани от родителите си, а в 29.1% от случаите - от съученици. В 23.2% от случаите насилието над малолетните и непълнолетните е упражнявано от лица от тяхното най-близко социално обкръжение - братя, сестри, роднини, приятели.

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления
Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2011 г. са 1 803, или 279 на 100 хил. деца от съответната възрастова група. Момичетата, жертви на престъпления, са 730, или 40.5%. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления, е 37.5% (676 деца), а на непълнолетните - 62.5%, или 1 127 деца.
През 2011 г. най-голям е броят и делът на децата, пострадали от кражби на имущество - 836 лица (46.4%), от нанесени телесни повреди - 256 лица (14.1%), и от грабежи - 179 лица (9.9%).

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
През 2011 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 6 374 възпитателни дела, което е с 4.3% повече в сравнение с 2010 година. Спрямо предходната година се наблюдава увеличение (с 12.2%) и при броя на решените дела - 6 101 при 5 438 през 2010 година.
През 2011 г. местните комисии са наложили 9 261 възпитателни мерки за 7 001 случая на малолетни и непълнолетни извършители на престъпления, противообществени прояви и административни нарушения. От тях:
за извършени противообществени прояви - за 1 051 случая;
за извършени престъпления - за 5 679;
за административни нарушения - за 271 случая.
Най-често са били налагани възпитателните мерки „предупреждение” - в 3 430 случая, „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 1 993 случая, „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват за полагане на засилени грижи” - в 1 230 случая.
Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки през 2011 г. са следните:
Малолетните лица са 32.8%.
.Непълнолетните лица са 67.2%.
Момчетата са 80.3%.
. Повече от половината от малолетните и непълнолетните, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование (56.5%). С основно образование са 37.2% от децата. Никога не са посещавали училище 2.7% от децата с наложени възпитателни мерки.
С двамата родители живеят 57.4% от всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки. Само с единия родител - 30.2%. При роднини или приятели живеят 5.7%. В домове за деца, лишени от родителски грижи или в приюти, живеят 4.8% малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки.
 

Методологични бележки

Статистическите данни за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица са разработени на базата на годишни данни, получавани от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Обект на наблюдението е дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Единици на наблюдение са малолетните и непълнолетните, извършители на противообществени прояви и престъпления.
Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. На извършителите на противообществени прояви се налагат възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Детските педагогически стаи (ДПС) са специализирани заведения, които участват в превенцията на престъпността и противообществените прояви, извършени от малолетните и непълнолетните.
В броя на водените на отчет в детските педагогически стаи през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, извършили престъпления и/или противообществени прояви; осъдени за престъпления от общ характер; освободени от поправителните домове (ПД), възпитателните училища интернати (ВУИ) и от социално- педагогическите интернати (СПИ). Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.
В броя на заведените на отчет в ДПС през годината се включват всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през годината за извършени престъпления и/или противообществени прояви, осъдени за престъпления от общ характер и освободени от ПД, ВУИ и СПИ.
В броя на преминалите през ДПС се включват всички малолетни и непълнолетни лица, които:
- по различни причини са били застрашени от извършването на престъпления или противообществени прояви; - са извършили деяния, които не са престъпления; - са били потърпевши, тъжители или свидетели на престъпления или насилие; - са били под полицейска закрила.