Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

Към края на 2011 г. в страната функционират 753 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 29 612 места в тях. В градовете детските ясли са 627 с 27 250 места, а в селата - 126 с 2 362 места.

През 2011 г. продължава трайната тенденция на увеличение както на броя на заведенията, така и на местата в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ се увеличава с 1 473 (5.2%). В по-голяма степен това увеличение се дължи на нарастването на броя на местата в яслени групи в ОДЗ - с
1 159 (8.0%).
През 2011 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 29 380 деца, или с 2 354 деца повече в сравнение с 2010 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 31 611 деца. От тях момчета са 16 293, а момичета - 15 318.
Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст се запазва без изменения през 2011 година. Най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години - 78.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст - 18.4%. Най-малко са децата на възраст до 1 година - 38, или 0.1%. Над 3-годишна възраст са 954 деца, или 3.0%.
В края на 2011 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, е 15.2%, като се увеличава с два процентни пункта в сравнение с предходната година. Показателят се изчислява като отношение на децата до 3-годишна възраст, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи към ОДЗ, на 100 деца от населението в тази възрастова група. По-значително е увеличението на обхвата на децата на двегодишна възраст - от 29.5% към 31.12.2010 г. на 34.1% в края на 2011 година. Обхватът на децата на едногодишна възраст към 31.12.2011 г. е 8.4%.
За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата, по основно трудово правоотношение към края на 2011 г. в детските ясли работят 7 062 души персонал. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3 838. По-голямата част от тях са медицински сестри (3 692) и акушерки (114). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 3 215 души.
 

Методологически бележки

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи в обединените детски заведения (ОДЗ).
Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ОДЗ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.
Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази на постоянните ясли.
Допълнителна статистическа информация от изследването на детските ясли се предоставя на потребителите чрез отдел „Връзки с потребителите” на НСИ, е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .