Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт през второто шестмесечие на 2011 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 15 620 извършени престъпления.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 17

634, като от тях 1 200 са непълнолетни лица на възраст 14 - 17 години. Ефективна осъдителна присъда е наложена на 9 862 лица, или 55.9% от общия брой на осъдените лица. Условно осъдени са 7 772 лица, или 44.1%.

През второто шестмесечие на 2011 г. няма съществена промяна в структурата на престъпленията, завършили с осъждане, по глави от Наказателния кодекс. Най-голям е делът на наказаните общоопасни престъпления - 5 627, или 36.0% от общия брой на престъпленията,завършили с осъждане. Осъдените за тези престъпления лица са 5 463, или 31.0% от всички осъдени лица.
Наказаните престъпления по транспорта и съобщенията са 4 567. Осъдените за тях лица са 4 484, или 82.1% от общия брой на лицата, осъдени за общоопасни престъпления.
Броят на наказаните престъпления, свързани с наркотични вещества, е 632, а осъдените за тях лица са 591.
На второ място в структурата на наказаната престъпност са престъпленията против собствеността . През второто шестмесечие на 2011 г. с осъдителна присъда са приключили 5 604 престъпления (35.9%). Лицата, осъдени за тези престъпления, са 7 751, или 44.0% от общия брой на осъдените лица. Почти 13.0% от тях са непълнолетни лица на възраст от 14 - 17 години.
Завършилите с осъждане за кражби на имущество престъпления са 4 345. За този вид престъпление са осъдени 6 383 лица.
За грабежи на имущество са осъдени 556 лица.

През второто шестмесечие на 2011 г. наказаните престъпления против личността са 887, или 5.7% от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. Осъдените лица за тези престъпления са 806.
За причиняване на телесна повреда завършилите с осъдителна присъда престъпления са 382. Броят на осъдените лица за този вид престъпление е 385.
Лицата, осъдени за изнасилване и за опит за изнасилване през второто шестмесечие на 2011 г., са 36.
За убийство и опит за убийство са осъдени 63 лица, като в сравнение с второто шестмесечие на 2010 г. се наблюдава намаление с 10.0%.

Осъдени лица за други видове престъпления:
престъпления против стопанството - 1 289 лица;
престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 938 лица;
престъпления против реда и общественото спокойствие - 337 лица;
престъпления против брака, семейството и младежта - 381 лица;
престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система - 47 лица.

Осъдени лица по пол и възраст
През второто шестмесечие на 2011 г. са осъдени 16 367 мъже (92.8%) и 1 267 жени (7.2%).
Осъдените лица през второто шестмесечие на 2011 г. се разпределят по възраст, както следва:

Най-голям е броят и относителният дял на осъдените лица на възраст 18 - 24 години - 4 990 лица, или 28.3%.
♦ Осъдените лица на възраст 30 - 39 години са 4 356 (24.7%).
♦ Осъдените лица на възраст 25 - 29 години са 2 921 (16.6%).
♦ Осъдените лица на възраст 40 - 49 години са 2 548 (14.4%).
♦ Осъдените лица на възраст 50 и повече години са 1 619 (9.2%).
♦ Осъдените лица на възраст 14 - 17 години са 1 200, или 6.8% от общия брой на осъдените лица.

Осъдени лица по наложени наказания
Лицата, осъдени на лишаване от свобода през второто шестмесечие на 2011 г., са 11 548, или 65.5% от всички осъдени лица.
С най-голям брой и относителен дял са осъдените на лишаване от свобода до 6 месеца - 5 701 лица (49.4%) и на лишаване от свобода от 6 месеца до 1 година - 3 338 лица (28.9%).
Наказанието пробация е наложено на 5 297 лица, или 30.0% от общия брой на осъдените лица, а с глоба са наказани 564 лица, или 3.2%.


Методологични бележки

Статистическите данни за наказаната престъпност са на базата на шестмесечни данни, получавани от районните, окръжните и военните съдилища.
Обект на наблюдението е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд. В данните за наказаната престъпност за шестмесечието не са включени данните от Прокуратурата на Република България - Националната следствена служба.
Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди.
В броя на престъпленията и осъдените лица за даден отчетен период се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същия период.
В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените.
В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно, или повече лица.
Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години. Непълнолетните са навършили 14 години, но не са навършили 18 години.
Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица.
Повече информация и данни за наказаната престъпност могат да бъдат намерени в интернет страницата на НСИ .