Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

Доходи на домакинствата
Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2012 г. е
1 071 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 13.8%.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54.5% от общия доход. Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. средно на лице от домакинството са 583 лв., което е с 18.0% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход нараства с 2 процентни пункта за разглеждания период от време.
Вторият по значение източник на доход на българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход намалява с 3.3 процентни пункта и съставлява 26.7% от него. През второто тримесечие на 2012 г. доходите от пенсии нарастват в номинално изражение с 1.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и достигат 286 лв. средно на лице от домакинство.
През второто тримесечие на 2012 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се увеличават спрямо същия период на 2011 г. и достигат 81 лева. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 7.6% от структурата на общия доход.
Доходите от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2012 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се повишават за периода от 32 на 35 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход се запазва и представлява 3.3% от неговата структура.
През второто тримесечие на 2012 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход се запазва както при предходни периоди и е 98.1% от него.

Разходи на домакинствата
Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2012 г. е 967 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 11.2%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и за жилище (енергия, горива, вода
и др.) – 51.3% от всички разходи.
Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 5.4% и през второто тримесечие на 2012 г. са 333 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход намалява с 1.9 процентни пункта и представлява 34.5% от него през второто тримесечие на 2012 година.
Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават от 135 лв. през второто тримесечие на 2011 г. на 162 лв. средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2012 година. Делът им в общия разход нараства с 1.2 процентни пункта и достига 16.8% от него през второто тримесечие на 2012 година.
Разходите за здравеопазване през второто тримесечие на 2012 г. се запазват на същото равнище от 51 лв. както през второто тримесечие на 2011 г., а относителният им дял намалява с 0.5 процентни пункта и е 5.3% от общия разход.
Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 15.4% и достигат 111 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 0.5 процентни пункта и е 11.6% от общия разход на домакинствата.
Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 14.3% и през второто тримесечие на 2012 г. възлизат на 44 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.6%, което е с 0.1 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2011 година.
Разходите за облекло и обувки се запазват на същото равнище и през второто тримесечие на 2012 г. са 28 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 2.9%, което е с 0.2 процентни пункта по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2011 година.

Потребление на домакинствата
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на плодове - от 5.9 на 6.4 кг, на кисело мляко - от 7.3 на 8.4 кг, на сирене - от 2.9 на 3.1 кг. По-чувствително намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 26.2 на 24.9 кг.