Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Окончателно ВАС ревизира решение за разширяване ядрения реактор на София

 Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия отмени положителния ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) за преустройство на ядрения реактор на територията на столичния квартал Младост. Според съда,

 решението на екологичното министерство за одобряване на ОВОС противоречи на закона. Решението е окончателно и оставя в сила решение на тричленен състав на ВАС от месец януари по адм. дело № 2485/2012 г. по описа на Върховния административен съд.
Делото бе заведено по касационни жалби на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките и на министъра на околната среда и водите По спора, който има развитие в редица инстанции петима върховни магистрати бяха определили жалбата за допустима с мотивите, че според Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) всяко физическо лице има право на жалба и притежава качеството „заинтересована общественост“, при преустройство и преоборудване на ядрен реактор (без значение от неговия производствен потенциал). То е свързано с рискове, които могат да имат значително въздействие върху околната среда“.
В мотивите си Петчленен състав напомня, че опазването на околната среда се основава на принципа за предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве. Постигането на тези водещи цели и принципи се осигурява чрез извършването на ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) на инвестиционните предложения с възможни значителни въздействия върху околната среда. Съставът на ВАС определя, като задължителен елемент от предмета на ОВОС на конкретното инвестиционно предложение е пълно и всеобхватно изследване и анализ на въздействието му във всички негови аспекти върху човешкото здраве и при съобразяване на всички възможни рискове с предвиждане на адекватни мерки за предотвратяване или минимизиране на евентуални отрицателни въздействия върху здравето на населението.
Материалите по делото в тяхната съвкупност сочат, че решението на административния орган по ОВОС за одобряване на инвестиционното предложение за трансформиране на ядрения реактор, с местоположение - жилищен квартал в гр. София, не отговаря на прокламираните от закона цели и принципи, поради липса на достатъчно убедителни доказателства, задълбочена оценка и становище по същество от компетентните органи в системата на здравеопазването по въпроса за здравните аспекти и рисковете за човешкото здраве.