Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Използването на АТА карнети пести не само време, но и финансови средства

 БТПП е издател и гарант на тези международни унифицирани митнически документи

Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки,

 съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му е уреден в Правилника за прилагане на Закона за митниците.
БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.
Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:
Списък на държавите подписали конвенцията АТА
Митните сборове, дължими за поставените стоки под покритието на АТAКарнета, са гарантирани от Международна гаранционна верига. В нея участват оправомощените гарантиращи организации от страните членки на конвенцията АТА. За България това е БТПП.
Предимства за използване на карнет АТА:
• улесняване се лицата, които временно внасят, временно изнасят и транзитират стоки;
• предвидимост на разходите;
• елиминиране на необходимостта от попълване на национални митнически документи;
• опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
• веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му (само с един карнет АТА едни и същи стоки могат да вземат участие в много изложби, панаири и други мероприятия, провеждани в различни страни в рамките на една година);
• карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
o експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
o професионални материали и оборудване - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
o промишлени образци;
o произведения на изкуството; исторически музейни реликви;
o спортни съоръжения и др.
• стоките, движещи се под покритието на карнет АТА, могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.
Процедура по издаването на АТА карнетите
За да се получи АТА карнет е необходимо

• Да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни,обозначени в тях и се опишат стоките
• Да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП
• Да се внесе депозит в БТПП. Плащането може да се извърши в касата на БТПП или по банков път.
• Да се плати такса за издаването на карнета.
Карнетите се обработват и издават в БТПП за срок от един ден. След тяхното използуване същите трябва да се върнат в БТПП.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата