Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Продължават честванията на 116-та годишнина от създаването на Арбитражния съд при БТПП и 60-годишния юбилей от възстановяването на дейността му

 Европейската група за арбитраж ще заседава в София през октомври. Поводът БТПП да получи домакинството на това престижно заседание е 116-та годишнина от създаването на Арбитражния съд при БТПП и 60-годишния юбилей от възстановяването на дейността му.

Началото на арбитражната дейност в системата на БТПП е поставено в края на XIXвек, а на 19 февруари 2013 г. се навършиха 60 години от възстановяване дейността на Арбитражния съд при Палатата. Честванията в юбилейната за съда 2013 година започнаха от февруари и продължават. За ознаменуване на годишнините се подготвя и пореден юбилеен сборник „Практика на Арбитражния съд при БТПП”.
В периода след 1993 г. Арбитражният съд при БТПП, се утвърди като водеща арбитражна институция в страната.
За да се утвърди сред другите арбитражни институции, Арбитражният съд при БТПП (АС при БТПП) е в постоянен процес на усъвършенстване. От съществено значение е усъвършенстването на актовете, регулиращи дейността на АС при БТПП и въвеждането на програма за електронна обработка на делата. Всички документи, съставляващи досиетата по разглежданите от АС при БТПП дела, са обработени и се съхраняват на електронен носител, а арбитрите, вещите лица, страните по делата и техните законни и договорни представители имат дистанционен електронен достъп до тези досиета, което значително облекчава тяхната работа.
Същевременно, в резултат на изменение на Правилника на АС при БТПП, стана възможен електронният обмен на документи и съобщения по делата със Секретариата, което е особено важно, тъй като разменената електронна поща между страните по материалните правоотношения се третира като доказателствено средство на общо основание.
Готова е и всеки момент предстои да се въведе в действие търсеща система за публикуване на практиката на АС на електронен носител.
За популяризиране на дейността си, АС при БТПП е приел стратегическа програма, която се изпълнява вече повече от 10 години. Много съществена част от процеса на популяризация е ежегодното организиране на курсове по проблемите на арбитража и другите способи за разрешаване на правни спорове за студенти по право и млади практикуващи юристи.
Благодарение на многопосочната дейност на Арбитражния съд при БТПП, насочена към усъвършенстване и модернизиране, непрестанно се увеличава броят на разглежданите дела. През 2000 година са разгледани 175 вътрешни и 41 международни дела; през 2006 г. - 261 вътрешни и 22 международни дела; през 2007 г. - 252 вътрешни и 20международни дела; през 2008 г.- 246 вътрешни и 13 международни дела; през 2009 г. -668 вътрешни и 28 международни дела.
Последните данни за 2013 г. показват, че до 1 август са постъпили 397 искови молби по вътрешни дела и 30 - по международни дела. За същия период на 2012 г. са постъпили 314 искови молби по вътрешни дела и 22 – по международни.
В резултат на успешната дейност, международният престиж на Арбитражния съд при БТПП също силно се издига в последните години.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата