Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Предстои кръгла маса на тема: "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания”

 БТПП, по инициатива на Комисията по професионална етика при Камарата на независимите оценители в България, организира на 24 септември от 14 часа в БТПП кръгла маса с дискусия на тема:

 "Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал и приложни аспекти при оценяване на вземания".
Акцентите ще бъдат поставени върху:
Декапитализацията, като масов проблем за българските дружества и правата на инвеститорите при сделки, свързани с погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал.
Методологични проблеми при искания за оценка на вземания, които са финансови пасиви в декапитализирани дружества. Счетоводни аспекти при погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал (Приложение 19 към Международни стандарти за финансово отчитане);
Необходимост от единен подход при оценка на финансови активи и пасиви, в т.ч. оценка на вземания, при липса на пазарна статистика и официализиран национален дългов пазар или клирингова къща.
Във форума ще участват представители на заинтересовани институции и организации, в т. ч. Министерство на финансите; Българска народна банка – Банков надзор; Комисия по финансов надзор; Агенция по вписванията; Институт на дипломираните експерт счетоводители; Камара на независимите оценители в България; Сдружение „Камара на професионалните оценители”; представители на Стопански факултети на водещи висши учебни заведения, фирми и експерти, занимаващи се с преструктуриране на търговски дружества, сертифицирани финансови .
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата