Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА,АВГУСТ 2013 ГОДИНА

 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.1%, в преработващата промишленост - с 0.2%,

 и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%.

В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 0.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.4%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.3%, а намаление е отчетено при производството на хранителни продукти - с 0.9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.7%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. спада с 2.9% в сравнение със същия месец на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8.3%, в преработващата промишленост - с 1.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%.
Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо август 2012 г. е отчетено при производството на основни метали - с 5.2%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.9%, и при производството на химични продукти - с 1.1%. Увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 10.3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.0%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.6%, и при производството на напитки - с 3.9%.

2. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 
Общият индекс на цените на производител през август 2013 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, докато в преработващата промишленост няма изменение.
По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.8%, при производството на хранителни продукти и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с по 0.9%, а увеличение е отчетено при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.8%, и при производството на основни метали - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител през август 2013 г. спада с 3.2% в сравнение със същия месец на 2012 година.
В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 2.2% спрямо август 2012 година. По-съществено намаление на цените се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4.9%, при производството на основни метали - с 2.3%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.1%, а увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.2%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.9%, при производството на напитки - с 4.0%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.7%.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ