Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ВАС реши спора за изпълнителя на завода за битови отпадъци на София

 Тричленен състав на Върховния административен съд на Република България днес обяви решение по дело 10086/2013 г. Образувано е по три жалби, първата-от обединение "Актор АД - Хелектор АД", със седалище Гърция гр.Атина, втората- от обединение "Станилов-Данеко" ДЗЗД /дружество по ЗЗД/,

 със седалище гр.София и третата - от кмета на Столична община, всички-срещу Решение № 709 от 19.06.2013г. на Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/, постановено по обединена преписка № КЗК- 488/508/2013г., с което е отменена Заповед №СО-РД-09-02-104/26.04.2013г.на кмета на Столична община за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF- гориво.
С решение на КЗК процедурата е върната на възложителя на етап разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.
С решението на ВАС се отменя решение № 709 от 19.06.2013г. на Комисията за защита на конкуренцията, постановено по обединена преписка № КЗК- 488/508/2013г. на КЗК и вместо него съдът постановява следното:
отхвърлят се жалбите на съвместно предприятие "ВСМ-СПХ" и на обединение "Станилов-Данеко" ДЗЗД срещу Заповед № СО-РД-09-02104/26.04.2013 г. на кмета на Столична община. Това означава, че се потвърждава решението на възложителя - Столична община, с което е избран за изпълнител обединението "Актор АД - Хелектор АД", със седалище Гърция гр.Атина
Решението е окончателно.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД