Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2010 г. намаляват с 50 хил., или с 2.3% спрямо края на септември 2010 г., като достигат 2.15 милиона.

Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство” - със 17.4%,„Селско, горско и рибно стопанство” - с 14.3%, и „Строителство” - с 6.9%. Спрямо края на третото тримесечие на 2010 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности” - с 6.2%, където нараства броят на наетите по програми и мерки за насърчаване на заетостта, ангажирани предимно с дейности по поддържане на чистотата на обществени места.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 23.4 и 18.5%. Същевременно обаче броят на наетите в тези дейности в края на годината е съответно с 2.3 и 1.0% по-малко в сравнение с края на септември 2010 година.
В края на декември 2010 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са със
106 хил., или с 4.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 29 хил., „Строителство“ - с 26 хил., и „Преработваща промишленост“ - с 20 хиляди. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности „Строителство“ - с 16.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 12.9%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 10.3%.
Средната месечна работна заплата за октомври, ноември и декември 2010 г. е съответно 650, 667 и 691 лева.
месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие с 4.9% и достига 669 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо нарастване на средната месечна работна заплата, са: „Образование” - с 12.5%, „Финансови и застрахователни дейности” - с 9.5%, и „Други дейности” - със 7.5%.

Намаление на средната работна заплата през четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо третото тримесечие се наблюдава в дейностите „Административни и спомагателни дейности” - с 0.9%, и „Добивна промишленост” - с 0.1%.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.4% спрямо същия период на предходната година, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 33.1%, „Професионални дейности и научни изследвания” - с 20.7%, и „Други дейности” - с 20.6%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през последните три месеца на 2010 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
 „Финансови и застрахователни дейности” - 1 417 лева;
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 412 лева;
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 308 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Хотелиерство и ресторантьорство” - 432 лева;
 „Административни и спомагателни дейности” - 437 лева;
 „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 505 лева.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2009 г. средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.0%, а в частния сектор - с 12.7%.

Методологични бележки
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.
Методологията на тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет сайта на НСИ - http://www.nsi.bg/otrasal-metodologia.php?otr=26.