Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

 През второто тримесечие на 2013 г. БВП възлиза на 19 398 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 9 918 млн., като на човек от населението се падат 1 363 евро.

 Сезонно изгладените данни показват растеж от 0.2% на БВП през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и намаление от 0.1% спрямо първото тримесечие на 2013 година.
БВП в стойностен обем, текущи цени
Второ тримесечие на 2013 година

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2013 г. възлиза на 19 398 млн. лв. по текущи цени (табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 2 666 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.498526 лв. за щатски долар БВП възлиза на 12 945 млн. долара и съответно на 1 779 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП e 9 918 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 363 евро.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2013 г. e 16 691 млн. лв. по текущи цени.
През второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 1.0 процентeн пункт и достига 6.4%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.3 процентни пункта и достига 31.8%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 61.8% при 61.5% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление1 през второто тримесечие на 2013 г. се изразходват 82.2% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал2) формират 21.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

 

Тримесечни изменения
През второто тримесечие на 2013 г. БВП1 и брутната добавена стойност намаляват спрямо първото тримесечие на 2013 г. с 0.1% (табл. 2 от приложението). 

По предварителни данни за второто тримесечие на 2013 г. крайното потребление бележи ръст от 1.0% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал намалява с 2.4%. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си с 2.3%, а вносът на стоки и услуги с 2.4%.


Годишни изменения

БВП нараства с 0.2% през второто тримесечие на 2013 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
През второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0.2%. Динамиката на брутната добавена стойност се определя от регистрирания растеж в: аграрния сектор - 6.2%, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.7%, създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 2.6%, финансови и застрахователни дейности - 2.0%, промишлен сектор - 1.4%, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 0.8%, и търговия - 0.6%.
По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има колективното потребление с 2.6%. Индивидуалното крайно потребление бележи спад спрямо съответното тримесечие на предходната година с 1.3%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 1.4%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 2.0 и 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Методологични бележки
Тримесечното изследване на националните икономически сметки за БВП и неговите компоненти се разработва в съответствие с методологическите принципи на „Европейската система на национални сметки, 1995” (ЕСНС ’95) - издание на Евростат, приети с Регламент № 2223/96 на ЕК.
Изследването се провежда регулярно от 1996 година. Динамичните редове от данни по показатели са налични в интернет страницата на НСИ1.
Резултатите от изследването са предварителни. Те се основават на наличната месечна и тримесечна статистическа и административна информация и се актуализират ежегодно (в срок до 15 месеца след края на отчетната година) с данни от годишните изчерпателни изследвания в областта на икономическата статистика, както и въз основа на актуализирана административна информация.
Изчисленията се основават на прилаганите два независими подхода за оценка: производствен метод и метод на крайното използване. За официална е приета оценката на БВП по производствения метод. Различията в оценките на показателя по двата метода се посочват като небалансирана сума от страна на крайно използвания БВП.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ